kai@fpv: ~

kai@fpv: ~ $ Nauč sa na KAI

Študijný program aplikovaná informatika je súčasťou študijného odboru 18 informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách. Študijný program je navrhnutý tak, aby jeho absolvent bol schopný po jeho úspešnom ukončení nastúpiť do zamestnania a realizovať sa podľa vlastných predstáv a možností trhu práce.

Zistiť viac

Profil absolventa I. stupňa:

 • Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore aplikovaná informatika v aplikačnej doméne informatiky informačné systémy a technológie, kde okrem informatických a matematických disciplín získa znalosti aj z vybraných ekonomických, právnych, spoločenských vied a manažmentu v súvislostí so svojou profesiou.
 • Uvedené vedomosti nadobudne absolvent v rámci povinných predmetov. Absolvent nadobudne základné teoreticko-metodologické a aplikačné vedomosti, ale aj praktické zručnosti z informatiky, čo zahŕňa celky ako architektúra počítačov, operačné systémy, algoritmizácia, programovanie, informačná bezpečnosť, a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač. Ďalej získa poznatky zo základov modelovania systémov, základov zberu, spracovania a prenosu údajov v informačných systémoch a počítačových aplikáciách, ako aj z oblasti grafického spracovania a vizualizácie údajov. Získa základné zručnosti efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov.
 • Povinne voliteľné predmety patriace do celej oblasti informatiky spolu s aplikáciami do príslušnej oblasti umožnia študentom osvojiť si metódy, techniky a prostriedky návrhu informačných systémov.
 • Absolvent navyše získa praktické schopnosti a zručnosti využiť nadobudnuté vedomosti efektívne pri vývoji, aplikácií a implementácií metód a prostriedkov informatiky, a to najmä vo zvolenej aplikačnej oblasti. Pozná procesy a metódy implementácie a prevádzkovania informačného zabezpečenia.
 • Bude ovládať jeden svetový jazyk a bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dôsledkov nasadzovania informačnej techniky.
Poď študovať informatiku

Profil absolventa II. stupňa:

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia aplikovanej informatiky dokážu analyzovať, navrhovať, realizovať a starať sa o komplexné systémy informačno-komunikačných technológií a robiť samostatne výskum s vysokou mierou tvorivosti. Absolvent získal hlboké znalosti v aplikačnej doméne informatiky informačné systémy a technológie, predovšetkým v oblasti počítačových a komunikačných sietí včítane mobilných sietí a internetu vecí s vedomím si potreby bezpečnosti prenosu dát, v decentralizácii v rámci cloud computing a v paralelizácii výpočtov umožňujúcich spracovávanie veľkých objemov dát. Ďalej získa znalosti vo webových technológiách a sociálnych sieťach s dôrazom na interakciu človeka s počítačom, ktoré mu umožnia navrhovať a využívať aplikácie informatiky vo firemnom podnikaní, prírodných a spoločenských vedách, medicíne, vo vzdelávaní, bankovníctve, priemysle a ďalších odvetviach.

Spoznaj s nami inú realitu

Absolvent:

 • získa ucelené druhostupňové vzdelanie v aplikovanej informatike s orientáciou na mobilné a počítačové siete, na decentralizáciu spracovania veľkých objemov dát a na webovské technológie s dôrazom na využitie umelej inteligencie pri interakcii človeka s počítačom,
 • nadobudne skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov,
 • naučí sa kriticky aplikovať vedomosti z aplikovanej matematiky, z architektúry pevných a mobilných komunikačných sietí, z návrhu paralelizácie výpočtov v rámci cloud computingu a spracovania veľkých dát, z technológie web rozhrania a tvorby aplikácií pre sociálne siete a počítačové hry, pričom bude schopný zvoliť najvhodnejšie metódy, techniky a prostriedky tak z technologickej oblasti ako aj z oblasti umelej a výpočtovej inteligencie,
 • bude schopný vykonávať výskum a vývoj v oblasti sieťového prepojenia heterogénnych systémov včítane paralelných výpočtov a firemných web rozhraní, nachádzať vlastné riešenia problémov a tvorivo implementovať vyvinuté prístupy v rôznych aplikačných oblastiach,
 • bude mať zažité právne, ekonomické, spoločenské a morálne súvislosti svojej profesie v jej spoločenskom koncepte,
 • bude pripravený tak na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovaní vedeckej kariéry, ako aj na bezprostredný vstup do odbornej praxe, kde bude schopný participovať v softvérovom tíme, aj ho prípadne viesť,
 • osvojí si potrebu iniciatívne si vyhľadávať a samostatne používať cudzojazyčnú odbornú literatúru v rámci celoživotného vzdelávania.
 • Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom odbore.
Study

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:

 • metódy, techniky a prostriedky návrhu systémov informačných technológií,
 • využitie nástrojov informatiky v príslušnej aplikačnej oblasti a základy tejto aplikačnej oblasti,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie.