Uplatnenie absolventa

Uplatnenie absolventov I. stupňa:

 • Absolvent nájde uplatnenie vo výpočtových a informatických útvaroch nachádzajúcich sa vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových pracoviskách, podnikovej sfére, vo verejnej a štátnej správe, vo finančníctve a poisťovníctve, v oblasti služieb, školstve. V uvedených útvaroch pôsobia absolventi v odborných funkciách ako programátori a spolutvorcovia rôznych počítačových a webových multidisciplinárnych aplikácií, ako správcovia počítačových aplikácií a správcovia sietí a v nižších riadiacich funkciách.
 • V podnikovej sfére je uplatnenie absolventa vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky.
 • Absolvent je pripravený pokračovať na magisterskom štúdiu aplikovanej informatiky, prípadne v príbuznom odbore.
 • Absolvent dokáže spolupracovať s používateľmi systémov a špecialistami iných profesií.

Uplatnenie absolventov II. stupňa:

 • Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo vedúci pracovník v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a pod. a všade tam, kde sú možnosti využitia aplikácií informatiky; uplatní sa tiež ako projektový manažér a prevádzkovateľ informačných systémov.

Učebné plány a tútori pre jednotlivé ročníky

Zosúladené učebné plány

Bakalárske štúdium:

Magisterské štúdium:

Tútori pre študentov

Denné štúdium

Externé štúdium

* Pozn.
Výučba je realizovaná počas sobôt v rámci jednotlivých semestrov.

Rozvrhy denného a externého štúdia

Legenda k rozvrhu
Študenti dennej formy si pred pozretím rozvrhu pozrú najskôr číslo krúžku v AIS2, do ktorého sú zaradení, napr.:

kruzky

Rozpis kontaktnej výučby pre študentov externého štúdia študijného programu aplikovaná informatika na FPV

Postup na pozretie si rozvrhu v AIS2 je tu.

V prípade zmeny v rozvrhoch pre denných študentov budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

Prístup k manuálom AIS2

Predmety

Informačné listy predmetov pre denné štúdium - BcD19
Informačné listy predmetov pre externé štúdium - BcE23 - 3 roky
Informačné listy predmetov pre externé štúdium - BcE17 - 4 roky
Informačné listy predmetov pre denné štúdium Mgr. - MgD19 - 2 roky

Záverečná práca

Metodické pokyny pre vypracovanie a úpravu záverečných prác na UPTI.
Zoznam záverečných prác UPTI v AR 2024/2025 - Bakalárske a Diplomové.

Študentská vedecká činnosť

Účasť na výskume a aplikovaní výskumných výsledkov majú nenahraditeľnú hodnotu, pokiaľ ide o udržanie kroku s vedecko-výskumným napredovaním a štrukturalizovaním poznatkov v nadväznosti na ich praktické využívanie. Takže okrem využívania takpovediac sprostredkovaných poznatkov, obsiahnutých v domácich a zahraničných publikáciách, pracovníci ústavu účasťou na vedeckých a aplikačných projektoch získavajú vedomostné pozadie, ktoré sa premieta do učebných plánov, výučby a záverečných prác. Výsledkom je, že študenti môžu v menšom či väčšom rozsahu orientovať štúdium na perspektívu svojej zamestnaneckej praxe.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2023

Dňa 4. apríla 2023 sa konal 7. ročník študentskej vedeckej konferencie. Spoločné vedecké podujatie prebiehalo na pôde Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Informatikou UKF v Nitre a Fakultou prírodných vied UCM v Trnave. Konferencia bola určená pre študentov 1., 2. a 3. Naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky a umiestnili sa v rôznych kategóriách.

Úspešní študenti za UPTI:

Martin Kubovčík, Peter Hafner, Dominik Hrinkino, Nicolas Búčik

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2018

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2017

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2016

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2015

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2014

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Erasmus

Výzva na podanie prihlášky na mobility Erasmus+, ktoré sa budú realizovať v ak.r. 2022/2023.

Ako sa stanem Erasmus+ študentom?

Pokyny k prihlásaniu sa na mobilitu v rámci programu Erasmus+:

 • Výber univerzity - Pri výbere univerzity je potrebné zohľadniť nielen krajinu a oblasť štúdia, pre ktorú je príslušná bilaterálna dohoda uzavretá, no aj ponuku predmetov, vyučovaných na danej univerzite a požiadavky hosťujúcej inštitúcie. Je potrebné zvoliť si semester v ktorom chcete vycestovať.
  Študent môže požiadať fakultného Erasmus+ koordinátora, aby uzavrel novú dohodu s novou zahraničnou univerzitou.
 • Vyplniť prihlášku a napísať motivačný list, v ktorom uvediete krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy.

Bilaterárne dohody v rámci Erasmus+:

Computer Science:

 1. Università degli Studi di Milano, Taliansko Info
 2. Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva Info
 3. Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda, Litva Info
 4. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Czech Republic. Info
 5. Slezská univerzita v Opave, Faculty of Philosophy and Science, Česká republika. Info
 6. Univerzita Jana Evangelisty Purkyňe, Faculty of Education, Ústí nad Labem, Česká republika. Info
 7. Ostravská Univerzita v Ostrave, Česká republika. Info
 8. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Bielsko-Biala, Poľsko. Info
 9. Alanya Alaaddin Keykubat University Info