Zameranie vedecko-výskumnej činnosti

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti Ústavu počítačových technológií a informatiky vychádza z profilu FPV vo vzdelávacej oblasti a je v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V zmysle znenia § 30, ods. 1, písm. b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vedecká rada FPV jedenkrát do roka hodnotí úroveň fakulty v kľúčových oblastiach činnosti.

Garančným pracoviskom študijného programu aplikovaná informatika je Ústav počítačových technológií a informatiky FPV UCM. Kolektív ústavu tvoria pracovníci, z ktorých časť sa formovala z praxe z oblasti informatiky a informačných technológii a ďalší pôsobili v akademickej oblasti na iných vysokých školách.

Pracovníci z praxe, pôsobiaci na ústave, svojimi poznatkami a skúsenosťami dopĺňajú formovanie študentov tak v predmetnej výučbe, ako aj svojou konzultačnou činnosťou a vedením záverečných prác.

Vedecko-výskumná činnosť Ústavu počítačových technológií a informatiky sa realizuje formou:

 1. Vedeckých a vedecko-vzdelávacích projektov riešených v rámci výberu a podpory projektov grantovými agentúrami VEGA a KEGA.
 2. Projektov riešených v rámci medzinárodných programov.
 3. Rozvojových projektov.
Obsahovo je vedecko-výskumná činnosť ústavu orientovaná hlavne na tieto oblasti:
 1. Počítačové informačné systémy a siete
  • Sieťová bezpečnosť
  • Paralelné a distribuované systémy
 2. Multimediálne, grafické a e-learningové systémy
  • Vývoj inteligentných hier
  • Multimediálne systémy
  • Blended learning system
 3. Výpočtová inteligencia
  • Neurónové siete
  • Modelovanie a simulácia
  • Dolovanie dát

Projekty

Aktuálne riešené projekty

KEGA 011UCM-4/2024 - KEGA - Výučba a tréning bezpečnosti IoT s využitím moderných technológií (Teaching and training IoT security using modern technologies)
2024 - 2026 - doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., univ.prof.

APVV-22-0469- APVV - Cestovná mapa digitálnej platformy zabezpečujúcej AI (Artificial Intelligence) automatizáciu rozhodovacích procesov v oblasti komunikačnej stratégie
2023 - 2027

CA COST Action CA22137 - Medzinárodný projekt - Randomised Optimisation Algorithms Research Network (ROAR-NET)
autumn/2023 – prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

Erasmus+ Cooperation Partnerships (KA220-HED): 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359, FAAI: The Future is in Applied Artificial Intelligence. 2022 - 2024 - doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

Nórske granty - BIN SGS 02_2021_002 - Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie (University Enhancing the Smart Active Aging)
2022 - 2024 - PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Jana Jurinová, PhD., Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

KEGA 020UCM-4/2022 - KEGA - Adaptívna platforma pre rozvoj štatistickej gramotnosti
2022 - 2024 - doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

FPPV-01-2024 - Inštitucionálny projekt UCM - Klasifikácia rastlín pomocou umelej inteligencie.
2024 - Mgr. Martin Kubovčík

Ukončené projekty

KEGA 012UCM-4/2021 - KEGA - Moderné technológie a inovácie vo výučbe sieťovej bezpečnosti (Modern technologies and innovations in network security education)
2021 - 2023 - doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.

KEGA 017UCM-4/2022 - KEGA - Vývoj interaktívneho e-kurzu s využitím „SMART“ technológií na rozvoj algoritmického myslenia a programátorských zručností
2022 - 2023 - Ing. Jana Jurinová, PhD.

VEGA 2/0070/21 - VEGA - Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER.
2021 - 2023 - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

APVV-17-0116 - APVV - Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov (Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats.)
2018 - 2022 - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

KEGA 013UCM-4/2020 - KEGA - Inovácia v príprave budúcich učiteľov slovenčiny pomocou didaktickej transformácie prvkov učiva z lexikológie do elektronickej podoby a vytvorenie interaktívneho média s metodickou príručkou.
2020 - 2022 - Ing. Miroslav Beňo, PhD.

VEGA 1/0013/18 - VEGA - Fyzikálno-chemické vlastnosti monoamínových neurotransmiterov.
2018 - 2021 - doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.

CA COST Action CA15140 - Medzinárodný projekt - Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (ImAppNIO)
3/2016 – 3/2020 - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

VEGA 1/0145/18 - VEGA - Optimalizácia sieťovej bezpečnosti prostredníctvom výpočtovej inteligencie (Optimization of network security by computational intelligence).
2018 - 2020 - doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.

KEGA 011UCM-4/2018 - KEGA - Vplyv vzdelávacích hier na kognitívny proces (The impact of serious games on the cognitive process).
2018 - 2020 - doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.

VEGA 2/0123/18 - VEGA - Povrchy a 2D materiály: 2D-SURF
2018 - 2020 - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

KEGA 015UCM-4/2018 - KEGA - Pedagogická prax vysokoškolských študentov s podporou virtuálnej dimenzie
2018 - 2020 - PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., RNDr. Jaroslava Trubenova, PhD., Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 313011W258 Sieťová bezpečnosť s podporou výpočtovej inteligencie a IoT
2016 - 2019 - Ing. Marek Šimon, PhD.

č.002UCM-2-1/2018 - Rozvojový projekt - Inovácia a formovanie nových študijných programov
2018 - 2019 - doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

KEGA 011UMB-4/2017 - KEGA - Rozširovanie kompetencií v práci s ekosystémom vysokovýkonného počítania (Increasing competencies in work with high performance computing ecosystem).
2017 - 2019 - zodpovedný riešiteľ zo spolupracujúceho pracoviska verejnej vysokej školy: doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.

KEGA 016UCM-4/2017 - KEGA - Implementácia projektu zvyšovania kvality absolventov do praxe stredných odborných škôl.
2017 - 2019 - Ing. Jana Jurinová, PhD., Ing. Miroslav Beňo, PhD.

SK-SRB-2016-0003 - APVV Srbsko – Slovensko, SK-SRB-2016-0003 - Adaptation of Parallel WoBInGO Framework for Protection of Cloud and Grid Computing Systems by Computational Intelligence.
2017 - 2018 - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

FPPV-38-2017 - Inštitucionálny projekt UCM - Digitálna forenzná analýza údajov živého systému.
2017 - PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Jana Jurinová, PhD.

FPPV-35-2016 - Inštitucionálny projekt UCM - Bigdata v kontexte metodiky Cross-Industry Standard Process z pohľadu analýzy kvality študijného programu aplikovanej informatiky FPV UCM
2016 - Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

FPPV-19-2016 - Inštitucionálny projekt UCM - Riadenie reálneho experimentu pomocou PLC s podporou vzdialeného prístupu cez web
2016 - PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Mgr. Marián Hosťovecký, PhD., Ing. Jana Jurinová, PhD.

021UKF-4/2014 - KEGA - Vzdialené reálne experimenty v školskej praxi
2014 - 2016 - doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. (UKF), PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Marek Šimon, PhD., RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., Ing. Jana Jurinová, PhD., Ing. Darja Gabriška, PhD., Ing. Miroslav Beňo, PhD.

026SPU-4/2013 - KEGA - Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít
2013 - 2015 - PaedDr. Tímea Zaťková, PhD. (SPU), Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

FPPV-16-2015 - Inštitucionálny projekt UCM - PLC systém riadenia vzdialeného reálneho experimentu
2015 - PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Miroslav Beňo, PhD., doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD., Ing. Darja Gabriška, PhD., Ing. Marek Šimon, PhD.

FPPV-14-2013 - Inštitucionálny projekt UCM - Analýza a návrh robustných systémov riadenia vysokej presnosti
2013 - Ing. Darja Gabriška, doc.Ing.German Michaľčonok, CSc., PaedDr. Miroslav Ǒlvecký, PhD.

1/0214/111 - VEGA - Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov
2011 – 2013 - Doc. Ing. Pavol Važan, PhD., Ing. Andrej Trnka, PhD.,Ing. Jana Jurinová

FPPV-13-2012 - Inštitucionálny projekt UCM - Implementácia elektronického vzdelávania do vybraných predmetov študijného odboru Aplikovaná informatika
2012 - PaedDr. Miroslav Ǒlvecký, PhD., RNDr. Ladislav Huraj, PhD., Ing. Robert Halenár, PhD., Ing. Jana Jurinová, Ing. Marek Šimon

021STU-4/2011 - KEGA - Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií
2011 – 2012 - Doc. Ing. German Michaľčonok, CSc., RNDr. Mária Mišútová, PhD.

UCM10/69 - Inštitucionálny projekt UCM - Použitie technológie dolovania dát pri identifikácii priemyselných objektov
2011 - 2012 - doc. Ing. German Michaľčonok, CSc., RNDr. Ladislav Huraj, PhD., PaedDr. Miroslav Ǒlvecký, PhD., Ing. Andrej Trnka, PhD., Ing. Jana Jurinová

FPV-03-2011 - Inštitucionálny projekt UCM - Dátový sklad pre študentov FPV
2011 - Ing. Robert Halenár, PhD., Ing. Marek Šimon

1/0282/08 - VEGA - Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu
2008-2010 - doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.

1/4078/07 - VEGA - Tvorba metodiky testovania dátových skladov v procese validácie
2007-2009 - doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD., prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.

ĽZ-2005/NP1-022 - ESF SOP - Príprava učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese
2006-2008 - prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc., doc. Ing. German Michalčonok, CSc.

MIRG-CT-2006-040681 - Medzinárodný projekt - Appearance Prediction of color coatings Based on under
2006-2008 - doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

3/4153/06 - KEGA - Model vyučovania matematických predmetov prostredníctvom IKT
2007 - doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., doc. Ing. German Michalčonok, CSc.

3/4123/06 - KEGA - Návrh a realizácia technológie bezpečného prístupu k virtuálnemu laboratóriu a jeho administrácie
2006 - Ing. Marek Šimon

1/2261/05 - VEGA - Morfologická databáza vlastností mien geografických názvov v Slovenčine
2003-2005 - prof. RNDr. Eduard Kostolanský CSc.

Špecializované laboratória

Špecializované laboratóriá umožňujú vhodne prepojiť samostatnú prácu študentov s reálnymi potrebami praxe.

Laboratórium počítačových sietí

Laboratórium počítačových sietí je laboratóriom špecializujúcim sa na pokročilé sieťové protokoly a aplikácie. Laboratórium poskytuje priestor a vybavenie pre predmet Počítačové siete. Rovnako je využívané pracovníkmi a študentmi pracujúcimi na projektoch v oblastiach počítačových sietí. Je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco a pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA.

Laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti

Zaistenie bezpečnosti informačných technológií je jedným z nevyhnutných predpokladov pre úspešné využívanie potenciálu informačných technológií a tým aj pre ďalší rozvoj informačnej spoločnosti. Laboratórium umožňuje overiť formou experimentov získané teoretické a popisné poznatky v oblasti bezpečnosti informačných technológií, ktorá je jednou z dôležitých oblastí vzdelávacieho i výskumného pôsobenia pracovníkov fakulty. Laboratórium sa venuje okrem iného bezpečnosti v počítačových sieťach (pevných aj bezdrôtových), bezpečnosti čipových kariet a ich kryptografických aplikácií, biometrickej autentifikácii a využitiu kryptografie pre tvorbu a prevádzkovanie bezpečných systémov. Ako príklad vybavenia uvádzame nasledovné komponenty: HP Security Trusted Platform Module, SW pre šifrovanie pamäťových médií, Biometric Reader/Scanner, HW keyloger, detektor na odhalenie bezdrôtových kamier a ploštíc DET, RFID Scanner, špecifickým je zariadenie RS03 od Bitt Technology umožňujúce meranie rádioaktivity prostredia.

Laboratórium mobilných technológií

Laboratórium mobilných technológií je vybavené Apple počítačmi.

Multimediálne laboratórium

Laboratórium obsahuje: Multimediálna stanica, Digitálna kamera, Skener, Audio mixer, Grafický tablet, Plotter, profesionálny SW: Corel Photo & Video Suite X5, Adobe Captivate, CS6 Master Collection, Corel DRAW Graphics Suite X6, Software Dreamweaver CS3 CZ, Software Flash Pro CS3, Software Photoshop Extended CS3 CZ. Študenti majú prístup k malým dronom s HD kamerou. Okrem vlastnej grafickej/multimediálnej strižne majú zamestnanci a študenti prístup k technologickým mediálnym pracoviskám FMK, a to konkrétne k HD televíznemu štúdiu a k strihovému a vysielaciemu pracovisku pre digitálny strih videa/audia.

Laboratórium EDU Barracuda

Laboratorium EDU Barracuda bolo vybudované vďaka spolupráci so spoločnosťou U-system. Ústav dostal darom licencie na virtuálne boxy:

 • NextGen Control Center VC400
 • 3x NextGen Firewall VF10
 • NextGen Firewall VF25
 • Email Security Gateway 100Vx
 • a jeden fyzický box NextGen Firewall F18.

Produkty spoločnosti Barracuda patria k svetovej špičke komerčne dostupných riešení informačnej bezpečnosti. Laboratórium poskytuje vybavenie a prostredie jednak pre predmet Počítačové siete II., pre študentov pracujúcich na bakalárskych prácach s témou z oblasti bezpečnosti IKT, ale aj pre experimenty realizované v Laboratóriu informačnej bezpečnosti a aplikovanej kryptografie.

Spolupráca

Oblasť zahraničnej spolupráce UPTI a FPV možno posudzovať z dvoch základných aspektov.

Jednak oficiálné dohody o spolupráci v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a mobilít v rámci Socrates/Erasmus a jednak neoficiálnych stykov a vzťahov učiteľov a výskumných pracovníkov.

Rozvoj spolupráce sa v ostatnom období rozvíja rovnomerne aj keď k intenzívnejšej spolupráci dochádzalo v období 2005 – 2010.

Vedeckotechnická spolupráca so slovenskými inštitúciami:

 1. NÁRODNÉ KOORDINAČNÉ CENTRUM KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI NCC-SK zaradilo FPV UCM a UPTI medzi členov Komunity kybernetickej bezpečnosti (Kyberkomunita).
  Hlavným cieľom tejto iniciatívy je koordinovať aktivity v oblasti kybernetickej bezpečnosti na všetkých úrovniach v európskom prostredí a vytvoriť silnú Komunitu pre túto oblasť.
 2. Fakulta prírodných vied UMB B. Bystrica.
 3. Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.
 4. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
 5. Ústav informatiky SAV, Bratislava.
 6. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline.
 7. Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

S uvedenými inštitúciami je spolupráca zameraná na prípravu vedeckovýskumných projektov a publikovanie odborných článkov.